Závoz realizujeme v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Opava, Vsetín.

Eshop je určen pouze pro prodej firemním zákazníkům.

Prodejce a provozovatel eshopu:

Food Wide s.r.o.
sídlo: Na Zbytkách 83, 73801 Staré Město
IČ:02759381, DIČ: CZ02759381
Vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58563

zastoupen: Marcela Mrázová - jednatel
telefon: +420 605 266 301
email: foodwide@email.cz
bankovní spojení: 2100559388/2010

Podmínky pro dodávky zboží pro gastronomii v množství a sortimentu dle jednotlivých objednávek kupujícího potvrzených prodávajícím. Potvrzením objednávky vzniká mezi smluvními stranami kupní smlouva

1. Objednávky a jejich plnění

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu na základě písemné, telefonické (i faxové) objednávky v dohodnutém termínu na místo plnění.
 2. V případě, kdy je kupující po opětovném upozornění (telefonicky, upomínkou) v prodlení s placením faktur za dodané zboží, není prodávající povinen plnit dodávky ani potvrzené objednávky.

2. Cena zboží

 1. Dodávky zboží budou realizovány dle platného ceníku. Ceny jsou viditelné pro registrované zákazníky.
 2. Dočasné nebo trvalé změny cen, zejména v rámci akcí na podporu prodeje mohou být učiněny písemnou dohodou smluvních stran.

3. Dodací podmínky

 1. Dodávky zboží budou realizovány za dodací podmínky FCO rampa kupujícího (na rampu kupujícího) nebo FCO sklad prodávajícího, Kupující vždy uvede na objednávce zvolenou dodací podmínku. Dodací adresa kupujícího je uvedena v objednávce.
 2. Kupující je povinen objednané a odebrané zboží převzít a zaplatit.
 3. Prodávající přiloží ke každé dodávce zboží doklad - dodací list, který umožní kupujícímu její plnění prověřit.
 4. Zjistí-li kupující nesrovnalosti  v dodaném množství, druhu, záměně zboží nebo kvalitě dodaného zboží, je povinen bezodkladně při dodávce zboží se zástupcem prodávajícího o tom sepsat zápis, který podepíše sám a zástupce prodávajícího uvede, jakým způsobem požaduje kupující nesrovnalost odstranit (vyměnit, doplnit množství, slevu, snížit o neodebrané zboží fakturu apod.). K později uplatněným reklamacím na nesprávně dodané množství zboží nebo zboží dodané poškozené nebude přihlíženo (tato skutečnost musí být uvedena na dodacím listu).   
 5. Nároky z odpovědnosti za vady budou uspokojeny snížením fakturované částky, či výměnou zboží.
 6. Pro případ opožděné platby se smluvní strany dohodly na těchto sankcích: smluvený úrok z prodlení je dohodnut na 0,05% z dlužné částky denně. Tím není dotčeno právo prodávajícího  na náhradu škody podle ustanovení 373 a následně obchodního zákoníku.

4. Platební podmínky

 • Sleva z platného ceníku > dle dohody
 • Doprava > zajišťuje prodávající
 • Způsob platby > bankovním převodem nebo v hotovosti při převzetí
 • Splatnost pro smluvní partnery po uzavření rámcové smlouvy > 14 dní

Dne 15.01.2023